Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Πρόγραμμα ἀκολουθιῶν
Μεγάλης Ἑβδομάδος
παρεκκλησίου 
Παναγίας τῆς Γιάτρισσας

Κυριακὴ τῶν Βαΐων
πρωΐ          
Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία    07:30-10:45
ἑσπέρας    
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου               21:00

Μεγάλη Δευτέρα
ἑσπέρας    
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου               21:00
           
Μεγάλη Τρίτη
ἑσπέρας    
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου               21:00
            
Μεγάλη Τετάρτη
ἑσπέρας    
Ἀκoλ. τοῦ ἁγίου Ἐλαίου      16:30-18:00
Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος              21:00
      
Μεγάλη Πέμπτη
πρωΐ           
Ἑσπερινός-Θ. Λειτουργία   08:00-09:45
ἑσπέρας    
Ἀκολ. τῶν Ἁγίων Παθῶν              21:00
             
Μεγάλη Παρασκευή
πρωΐ           
Μ. Ὧραι & Ἑσπερινός                   10:00
(Ἀποκαθήλωσις)                            13:00
ἑσπέρας    
Ἀκoλ. τοῦ ἱ. Ἐπιταφίου                 17:00
(Λιτάνευσις τοῦ Ἐπιταφίου)        18:50
Μέγα Σάββατον
πρωΐ           
Ἑσπερινός & Θ. Λειτουργία         08:00-09:45
Ἀναστάσιμος ἀκολουθία              23:00-02:00